Makale ve Bildiriler

Yayınlar

 • Bayrak, N., Doğan, S. (2009). Yapılandırmacı Yaklaşıma Uygun Olarak Geliştirilen Ders Yazılımı ve Çalışma Yapraklarının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Kalıcılığa Etkisi. Journal of Educational Sciences & Practices, 8 (15): 58-82.
 • Göktaş,Y., Hasançelebi, F., Varışoğlu, B., Akçay, A., Bayrak, N., Baran, M., Sözbilir, M. (2012). Trends in Educational Research in Turkey: A Content Analysis. Educational Sciences: Theory & Practice, 12 (1), 455-459. (SSCI)
 • Hırça, N., Bayrak, N. (2013). Sanal Fizik Laboratuarı ile Üstün Yeteneklilerin Eğitimi: Kaldırma Kuvveti Konusu. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 1 (1): 34-48.
 • 4. Bayrak, N., Hırça, N. (2016). FATİH Projesi Hizmetiçi Eğitimine Katılan Öğretmenlerin Tekno-Pedagojik Özyeterliklerinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36 (1): 95-111. (TR Dizin)
 • Saraç, H., Bayrak, N. (2017). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı 5e Modelinin Aşamalarını Anlama Düzeyleri. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 34: 70-89. (TR Dizin)
 • Bayrak, N., Doğan, S. (2018). Examination In Terms of Formative Measurement and Evaluation of Biology Teacher Feedbacks. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2): 752-754. (TR Dizin)
 • Bayrak. N., Doğan, S., Çalık, M. (2019). The Effects of Smart Formative Assessment System on Academic Achievement and Course Process. Hacettepe University Journal of Education (doi: http://dx.doi.org/10.16986/HUJE.2019056742) (ESCI)
 • Bayrak,N., Çalık, M., Doğan, S. (2019). Öğretmenlerin Biçimlendirici Değerlendirmeye Yönelik Uygulamaları: Öğrenme Eksikliğini Tanımlama Öğesi Örneği. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46,132-149. (ESCI)
 • Bayrak, N., Bayrak, G. (2021). Sınıf öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi öz güvenlerinin ve Web 2.0 öz yeterliklerinin hizmet içi eğitimlerle değişimi. Milli Eğitim Dergisi (Yayın aşamasında) (TR Dizin)
 • Bayrak, N., Bayrak, G. (2021). Eğitimde teknoloji kullanımı içerikli hizmet içi eğitim kurslarının TPAB öz güveni örneği üzerinden etkilerinin incelenmesi. Van Yüzüncıyıl Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1),1009-1041 (TR Dizin)
 • Bayrak, N., Bayrak, G. (2021). Comparison of secondary school students’ science and mathematics course outcomes with the association rule. Computers and Education. (Değerlendirme Aşamasında(SSCI)
 • Bayrak, N. (2021). Estimation of high school transition exam scores with artificial neural networks algorithm based on students’ exam grades and in-class performance scores. Advances in Intelligent Systems and Computing. (Değerlendirme Aşamasında(SSCI)
 • Bayrak,N., &Bayrak.G. (2021). Examination of teachers’ opinions about the content of the Education Informatics Network English course with text mining. International Journal of Educational Development (Değerlendirme Aşamasında(SSCI)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Yeşildağ, F., Akçay, A., Varışoğlu, B., Bayrak, N., Baran, M., Aydın, G., Bayram, Ö., Kutu, H., Sözbilir, M., Göktaş, Y. (2010). Ülkemizde Eğitim Bilimleri Alanındaki Araştırmalar ve Eğilimler: Bir İçerik Analiz Çalışması. 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir (Özet Bildiri-Sözlü Sunum).
 • Bayrak, N., Hırça, N. (2013). Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenlerine göre Fatih Projesine Yönelik Hizmetiçi Eğitim Gören Öğretmenlerinin Yeterliklerinin ve ihtiyaçlarının Değerlendirilmesi: Erzurum ili Örneği, 7th International Computer & Instructional Technologies Symposium. Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 6-8 Haziran, Erzurum, 399-401.
 • Bayrak, N., Hırça, N. ve Uşak, M. (2013). Fatih Projesi Hizmetiçi Kursuna Katılan Öğretmenlerin Teknopedagojik Eğitim Özyeterliklerin incelenmesi: Erzurum ili Örneği, 7th International Computer & Instructional Technologies Symposium, (6-8 Haziran, Erzurum) sayfa:231-232
 • Hırça, N., Bayrak, N., Köse, S. (2014). Öğretmen Adayları Tarafından Güncellenen Fen Programının Amaçlarına Göre Fen Deneyleri İçeren Bir Web Sitesinin Hazırlanması. 8th International Computer & Instructional Technologies Symposium. Edirne: Trakya Üniversitesi.
 • Bayrak, G., Bayrak, N. (2018). Bireysel farklılıklara göre programlama öğretimi. 6th International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium. Edirne: Trakya Üniversitesi.
 • Bayrak, N., Doğan, S., Uğurlu. Ş., Doğan. S. (2019) Morphometric character analysis of different populations of Eustigmaeus segnis(Koch) (Acari: Stigmaeidae) in Turkey. 8th International Conference on  Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Bayrak, N., Doğan, S. (2017). Biçimlendirmeci Ölçme Değerlendirmeye Yönelik Akıllı Değerlendirme Sisteminin Tasarlanması. Eğitimde FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Bayrak, G., Bayrak, N. (2018). Programlama Öğretı̇mı̇nde Bı̇reysel Özellı̇klerı̇n Etkı̇sı̇. Eğitimde FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Bayrak, N. (2020). Veri madencı̇lı̇ğı̇ yöntemlerı̇ ı̇le sınavla öğrencı̇ alacak ortaöğretı̇m kurumlarına ı̇lı̇şkı̇n merkezı̇ sınav doğru sayılarının tahmı̇nı̇. Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Bayrak, G., Bayrak, N. (2020). Üstün yeteneklı̇ler ı̇çı̇n cognımates’le yapay zekâ eğı̇tı̇mı̇. Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı.
 • Bayrak, G., Bayrak, N. (2020). Dı̇jı̇tal yerlı̇lı̇kten dı̇jı̇tal bağımlılığa. Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi.İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı.